DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

List na Adwent 2022

      Drodzy Siostry i Bracia

   W Ewangelii dzisiejszej niedzieli wybrzmiewa mocno wezwanie do gotowości na przyjście Syna Człowieczego. Rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela świata. Adwent to czas uświadamiania sobie i światu, że Bóg przychodzi do człowieka, i że to przyjście jest odpowiedzią na jego zasadniczą potrzebę: jest nią poznanie siebie, kim jestem i dokąd zmierzam. Człowiek każdej epoki i każdego pokolenia doświadcza różnych potrzeb, które jawią mu się jako naglące i konieczne. Zaspakaja je na miarę tego, jak rozumie siebie i świat. Tworzy wielkie idee i światowe programy mające dać odpowiedź na zasadnicze oczekiwania własne i innych. Wielokrotnie jest to staranie tyleż szlachetne, co ułomne, a potwierdza to ostatecznie samo życie. Okazuje się, bowiem, że nawet swoich najważniejszych potrzeb człowiek nie jest zdolny określić do końca trafnie sam z siebie, bo nie zna samego siebie do końca. To właśnie z tą prawdą o człowieku, o tym kim jest i co winien czynić, przychodzi do człowieka Bóg. To tej prawdy człowiek potrzebuje najbardziej na tym świecie. Przynosi ją sam Bóg i objawia w pełni, sam stając się człowiekiem. Dlatego, jak uczył św. Jan Paweł II „człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”. W tej chrystusowej prawdzie o człowieku otrzymujemy odpowiedź na najważniejsze dla nas pytania na tym świecie. Nieznajomość tej prawdy nie pozwoli dać trafnie żadnej odpowiedzi na potrzeby człowieka. Przekonanie, że człowiek potrafi uczynić to sam, bez Chrystusa, pozostaje jego największym złudzeniem w jakie popada nieustannie, szczególnie kiedy zaczyna doświadczać więcej wolności i dobrobytu.

     Jak poznać tę chrystusową prawdę o człowieku? Odpowiedź brzmi: trzeba spotkać Chrystusa, a jest to możliwe, bo On sam do nas przychodzi. Tym właśnie jest Adwent i o tym jest Adwent: o przyjściu i ciągłym przychodzeniu Chrystusa do nas. Dzisiaj winniśmy sobie przypomnieć, że w tym adwentowym kluczu należy widzieć także tajemnicę Kościoła. Chrystus powołuje swój Kościół właśnie po to, aby w nim być i działać, aby tu można było Go spotkać, i aby pełna prawda o człowieku wraz z drogą do zbawienia, czyli do pełni człowieczeństwa, była dostępna każdemu, wszystkim ludom i narodom w każdym pokoleniu „aż po krańce świata”. Więcej, Chrystus nie tylko objawia Kościołowi swoją prawdę o człowieku, ale także pozostawia swoje Boskie moce, swoje łaski, dzięki którym człowiek będzie zdolny osiągnąć zbawienie, jako pełnię swojego życia. Kościół zatem jest cały z zamysłu Bożego. To Bóg go powołał, określił jego misje i zadania, uzdolnił do działania i wreszcie, sam go prowadzi. Kościół nie jest na miarę oczekiwań człowieka, ale Boga.

      Żyjemy w świecie, w którym człowiek zapragnął wszystko przeprowadzać według własnego zamysłu. Jak zauważył papież Benedykt XVI, nawet Panu Bogu gotowi jesteśmy stawiać zadania dla przekształcania świata według naszego zamysłu. To myślenie współczesny człowiek przekłada także na Kościół. Chce go mieć na miarę swoich oczekiwań, do zaspakajania potrzeb określonych przez siebie samego. Taki Kościół, mówiąc słowami samego Pana Jezusa, stałby się jak zwietrzona sól i „na nic się nie przyda”, gorzej, może tworzyć zgubne złudzenia.

     Nie dziwi zatem, że ojciec święty Franciszek powołał synod, którego fundamentalnym zadaniem jest refleksja nad Kościołem jako dziełem Ducha Świętego, który w tym swoim Kościele jest i działa, i który ciągle do nas mówi co powinniśmy czynić. Bez słuchania „co mówi Duch do Kościoła”, jak czynili to pierwsi uczniowie, nie znajdziemy istotnych odpowiedzi na potrzeby człowieka naszych czasów, a jest to fundamentalne zadanie współczesnego Kościoła.

      Idąc za papieskim wskazaniem duszpasterze Kościoła w Polsce postanowili, że rozpoczynający się dzisiaj nowy rok duszpasterski poświęcony będzie refleksji nad Kościołem. Prowadzić nas będzie hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, gdyż jako pochodzący od Boga, Kościół jest także przedmiotem naszej wiary. Wyrażamy to jako jedną z fundamentalnych prawd w naszym „wyznaniu wiary”. Celem jest umocnienie naszej wiary w Kościół jako dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu. W kontekście różnych, często sprzecznych, oczekiwań wobec Kościoła, autorzy programu duszpasterskiego akcentują, że rodzi się pilna potrzeba „rzetelnego przekazu prawdy o Kościele, odsłaniania jego misteryjnego charakteru, zgłębiania jego znaczenia i wartości, przypominania podstawowych treści, zwłaszcza o jego złożonej naturze i zbawczej misji”. Dlatego, jak czytamy dalej: „Zamysł programu duszpasterskiego jest następujący: na nowo zobaczyć, rozważyć i zastosować w swoim życiu to, że po mimo wielu trudnych spraw w dzisiejszym Kościele trzeba nam wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Wiara w Kościół to bowiem konkretyzacja wiary w Boga, który nam się objawił jako Emmanuel (Bóg z nami). Słuszność zaś dawania wiary Kościołowi wynika z faktu, że jego nauczanie jest oparte na autorytecie Boga, na prawdzie przezeń objawionej. (…) Kościół jako dzieło Bosko-ludzkie stanowi misterium, którego nie sposób ogarnąć rozumem, i dlatego „domaga się wiary”. Chcemy pokazać, że Kościół „wart jest wiary” ze względu na obecność i aktywność w nim Boga, ze względu na jego wartość zbawczą i obfitość Bożych darów, z których człowiek może czerpać”.

     Jak podjąć te zadania? Co powinniśmy uczynić? Zasadniczą postawę podpowiada nam dzisiejsze słowo Boże. Chrystusowe wezwanie do czuwania bo Bóg przychodzi, to wezwanie do gotowości spotykania Go, słuchania i przyjmowania do swojego życia. To uwierzenie, że bez Zbawiciela nie ma trafnych rozwiązań, ani w naszym osobistym, ani we wspólnym życiu. Dlatego otrzymujemy dzisiaj podpowiedzi, co czynić. Prorok Izajasz zachęca nas by wstąpić „na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem” (Iz 2, 3). To u Boga, w Jego nauce szukajmy odpowiedzi na ważne dla nas pytania, także i na te, tak bardzo dzisiaj nurtujące o pokój na świecie. Bo to „On jest rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów” (Iz 2, 4).

      Z góry, od Boga pochodzi także światłość, której potrzebujemy by nie błądzić na naszych drogach. Święty Paweł opisuje wkroczenie Boga w nasze życie jako posunięcie się nocy, a przybliżenie się dnia (por. Rz 13, 12). Stąd jego zdecydowany apel do uczniów Chrystusa: „Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła” (Rz 13, 12). Dobrze wiemy, do czego odnoszą się te słowa. Ich właściwą treść poznajemy w uczciwym rachunku sumienia. Dlatego nawrócenie przez spowiedź i pokutę jest początkiem drogi w światłości Pana. Chrześcijanin każde dzieło zaczyna od nawrócenia. Rozpocznijmy zatem nasz Adwent od szczerej przemiany naszych serc i umysłów, od słuchania słowa Bożego i udziału w sakramentach, bo tą drogą przychodzi do nas Chrystus.  W Nim poznamy siebie i zadania, które On nam wyznacza zarówno w swoim Kościele, jak i w świecie. Niech na tej drodze przyświeca nam adwentowa zachęta, którą kieruje do nas dzisiaj prorok Izajasz: „Chodźcie, (…), postępujmy w światłości Pana”(Iz, 2, 5).

            Na cały rozpoczynający się nowy rok kościelny z serca wszystkim wam błogosławię.

                                                                       +Józef Górzyński

                                                           Arcybiskup Metropolita Warmiński

 

=============================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 27 listopada 2022

 =============================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście

    Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w

    chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której

     wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

      Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczysz-

    czenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach adwentowych. Rekolekcje adwen-

    towe w naszej Parafii 18-20 grudnia czyli od 4. Niedzieli Adwentu.

2. Ks. Proboszcz poświęcił opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki są dostępne w

     zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na spłatę rynien i ogrzewanie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystu-

    sowy”. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz

    umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w czwartek o godz. 6.30, w sobotę o

     godz. 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca

     na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do wtorku włącznie ks. Proboszcz głosi rekolekcje w Parafii NMP Fatimskiej w Cie-

     chanowie.

6. W poniedziałek i wtorek Mszy św. nie będzie. Msze św. gregoriańskie będą odprawione

     poza Parafią. W środę Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - głównego patrona naszej

     Archidiecezji. Wypominkami o 17.35 i Mszą św. gregoriańską o 18.00 zakończymy

     miesiąc modlitwy za zmarłych.

7. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w czwartek i piątek od godz.

      10.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35. Spowiedź dzieci od godz. 16.45.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł oraz "Mały Gość

    Niedzielny" dla dzieci  w cenie 5 zł. Na stoliku pod chórem są nowe intencje różańcowe.

9. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny

    jest kalendarz z intencjami na 2023 r.

10. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe

    10 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

11. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć

    dzieci z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy środki czy-

     stości, kosmetyki, pampersy, zabawki... jednak szczególnie potrzebne są podkłady higieni-

     czne i środki piorące dla dzieci (proszek, płyn). Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc

     zabierają do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkę.

     Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 18 grudnia. Więcej

      szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

12. Za tydzień ofiary na ogrzewanie kościoła.

13. W przyszłą niedzielę spotkanie klas VIII  o godz. 14.00.

 ***

===========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 listopada 2022

===========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

    Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest  jedynym Panem wszystkich stwo-

    rzeń, a władza Jego nie przeminie, aby nastało Królestwo, które nie będzie miało

    końca. Odmówimy AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przygotowania do

  świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończeniu zabaw przed 24.00 w sobotę.

   W I Niedzielę Adwentu poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki środa i piątek o godz. 17.35,

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2023 rok.

6. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

    małe 10 zł  i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas

    dla dzieci potrzebujących.

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00. 

8. Na pomoc Kościołowi na Ukrainie zebrano 450 zł. Dziś po Mszy św. puszka na pomoc

     ubogim.

***

============================================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
============================================

EWA EDYTA GROCHALSKA

córka Michała i Joanny

***

13 listopada 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

=======================================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 listopada 2022

=======================================================

1. Dziś obchodzimy 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – w tym

    roku z chrześcijanami na Ukrainie. To okazja, by przyjść z pomocą chrześcija-

    nom w tym doświadczonym wojną, zniszczeniem i uchodźctwem kraju. Poprzez

    dar modlitwy w ich  intencji oraz ofiarę pieniężną pomóżmy w przezwyciężeniu

     tylu bolesnych doświadczeń. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościo-

     łowi na Ukrainie.  

2 . Dziś także Światowy Dzień Ubogich. Za tydzień ofiary do puszki na rzecz pomocy

     potrzebującym.

3. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturg.- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

      Wszechświata. Taca na cele budowlane.

4. W środę Święto NMP Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.

5. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w

    miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

6. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie

    i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

    chcielibyśmy, aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek.

    Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." z płytą 

    CD z Biblią w cenie 8 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2023 rok.

9. We wtorek Msza św. o godz. 9.00. 

10. Spotkanie dzieci klas. III  po Mszy św. o godz. 11.30.

***

=======================================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 listopada 2022

=======================================================

1. W piątek - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Złożymy

   dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 104. rocznicę odzyskania

   niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańskiej o godz.11.00 będziemy modlić 

   się za naszych zmarłych, a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców 

   Ojczyzny. Mszę poprzedzi nabożeństwo wypominkowe o 10.35. Po Mszy św.

    modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod obeliskiem 100-lecia Niepodległo-

   ści na pl. Mariackim. W tym dniu udzielona jest dyspensa od powstrzymania

    się od pokarmów mięsnych.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w

    miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie

    i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

    chcielibyśmy, aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek.

    Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2023 rok.

6. W czwartek Mszy św. nie będzie /gregorianka poza Parafią/.

7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania  po Mszy św. o godz. 11.30.

***

==========================================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 października 2022

==========================================================

1. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz.17.30. Dziś spotkanie Żywego

   Różańca po Mszy św. o godz. 9.00.

2. We wtorek, 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym

    czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cie-

    szących się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00.

3. 2 listopada, w środę, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pod-

    czas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacjami i wypominkami za zmarłych

    będziemy modlić się za zmarłych w ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam

    rodziny zmarłych.

4. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych zmarłych.

5. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy wier-

   ni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby taki odpust uzyskać

   należy wyzbyć się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć

   Komunię świętą, nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga,

   Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

6. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz

    i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust uzyskać należy być w stanie łaski uświę-

    cającej, odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.

   W dniach od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 7Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w miesią-

    cu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca. Codziennie

    jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz.18.00,w niedziele

    o godz.9.00. Wypominki w środę i piątek o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę 

   za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - w środę, piątek lub niedzielę. Proszę o wyraźne

   wypełnianie drukowanymi literami.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek listopada. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po

     godz. 10.00. Spowiedź dzieci 16.45, a po niej litania do NSPJ i Komunia św. Okazja do

    spowiedzi dla dorosłych od godz.17.30. Wypominki od ok. 17.50. 

9. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2023 rok.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł.

11. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św. Za tydzień spotkanie klas VIII.

 

***

==========================================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 października 2022

==========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy przeżywać

    pod hasłem „Będziecie moimi świadkami". Ofiary z tacy na cele misyjne.

3. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku,

    pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za

    naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

     odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.

     Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

6. Na fundusz budowlany zebrano tydzień temu 1599 zł i 6 euro. Dziękujemy. Prace

   związane z montażem rynien i płotków przeciwśnieżnych na dachu kościoła wykonane.

***

==============================

ODESZŁA DO BOGA

==============================

ŚP.

BRONISŁAWA GOSIK

zmarł 13 października 2022 r. w wieku83 lat

***

        POŚWWIĘCENIE CIAŁA,

17 października 2022, poniedziałek

15.00 kaplica zakładu pogrzebowego Syriusz

POGRZEB 18 października 2022, wtorek

             ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Bronisławy

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Chrobrego/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

==========================================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 października 2022

==========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy XXII Dzień Papieski, pod hasłem "Blask prawdy".

    św. Jan Paweł II jasno głosił prawdę Ewangelii na całym świecie. Po Mszach św.

     będzie zbiórka  na stypendia dla młodzieży. Zapraszamy także na Apel Jasnogór-

      ski o godz. 21.00.

3. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku,

    pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za

    naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

     odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.

     Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

4. W sobotę wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. W naszej parafii  to dzień modlitw

    o powołania. Msza św. o godz. 11.00. Różaniec o godz. 10.30 (wieczorem nie będzie).

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł  oraz "Gość Extra" za 12 zł.

6. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

7. Za tydzień niedziela misyjna.

8. Dziękuję za ofiary na fundusz budowlany. Wykonujemy prace związane z rynnami i

    płotkami na dachu kościoła.

9. Odeszła do Boga śp. Bronisława Gosik. "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie....".

***

========================================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 października 2022

========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. W czwartek, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na ostatnie

    nabożeństwo fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00. Możliwość dojazdu autobusem

    z Kajkowa o godz. 19.05.

3. Za tydzień, 16 października, XXII Dzień Papieski, pod hasłem "Blask prawdy".

    Po Mszach św. będzie zbiórka na stypendia dla młodzieży.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

    w cenie 8 zł  i "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł oraz "Gość Extra" za 12 zł.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

6. Za tydzień taca na fundusz budowlany. W tym tygodniu rozpoczniemy montaż

      rynien na dachu kościoła.

***

========================================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 października 2022

========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: 

   "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.35 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miło-

    sierdzia.

3. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie

    Św. Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza

     modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

4. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Św. Siostrę Faustynę

     Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia.

5. W piątek, 7 października, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

    - święto patronalne Żywego Różańca. Zapraszam wspólnotę Żywego Różańca 

     w sobotę 10.20 różaniec z konferencją, 11.00 Msza św. w intencji Wspólnoty.

6. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych w czwartek i

     piątek po godz. 10.00. Spowiedź dzieci 16.45, a po niej litania do NSPJ i Komu-

    nia św. Okazja do spowiedzi dla dorosłych od godz.17.40.

7. Abp Józef Górzyński powołał nowy dekanat Ostróda, w skład którego wchodzi

    14 parafii Ostródy i okolic. Dziekanem został wybrany ks. prał. Władysław Szmul,

    wicedziekanem ks. kan. Wiesław Kaniuga, a ojcem duch. ks. Mariusz Grabas.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

    w cenie 8 zł  i "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

9. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie klas VII i VIII oraz dzieci przygo-

     towujących się do I Komunii św.

***

===================================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 września 2022

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

===================================================

1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki"

    (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 12. rocznicę konsekracji naszego kościoła.

    Przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby

    Bożej. Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas świętym

    miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucharystię i modlitwę oraz wspól-

    notą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: 

    "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec.

  - we sobotę o godz.17.30 ;

  - niedziele o godz. 8.30.

3. W dniu dzisiejszym, 10. jubileuszowa edycja Koncertu Ewangelizacyjnego …by Świat

    usłyszał” o godz.17.00 w amfiteatrze ostródzkim., podczas którego usłyszymy znanych

    artystów muzyki chrześcijańskiej w Polsce.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 8 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30. Za tydzień

    spotkanie kl. VII i VIII.

***

===================================================

25. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 września 2022

===================================================

 1. Za tydzień 12. rocznica konsekracji naszego kościoła /26 września 2010/.

2. Także za tydzień, 25 września, 10. jubileuszowa edycja Koncertu Ewangeli-

   zacyjnego …by Świat usłyszał” o godz.17.00 w amfiteatrze ostródzkim., pod- 

    czas którego usłyszymy znanych artystów muzyki chrześcijańskiej w Polsce.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

    w cenie 8 zł z płytą CD z Biblią i "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do

     I Komunii św. i ich rodziców.

5. Zapraszamy w środę o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. W dniu dzisiejszym od godz. 13.00 do 19.00  festyn u Franciszkanów.

7. Dziękuję za ofiary na cele budowlane.

***

 

=================================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
=================================

BARTOSZ CHEŁCHOWSKI

syn Dawida i Pauliny

*

KAZIMIERZ PERCZYŃSKI

syn Marcina i Joanny

***

11 września 2022 r.

          zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

         *******

==============================================
24. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 września 2022
==============================================

1. W dniu dzisiejszym uroczystości odpustowe w 145. rocznicę objawień Najśw.

     Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Przewodniczy im Abp Tadeusz Wojda, Metropo-

     lita Gdański. Pamiętajmy: Maryja wezwała nas wszystkich do nawrócenia i

     gorliwej modlitwy, szczególnie różańcowej.

2. We wtorek,13 września, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

    zaprasza na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

3. W środę, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża św. Podczas Mszy św. o

    godz. 18.00 oddamy cześć Krzyżowi naszego Zbawiciela.

4. Dzisiaj spotkanie młodzieży klas VII i VIII  po Mszy św. o godz.11.30, dzieci przy-

    gotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 18 września po Mszy św. o

    godz. o 11.30. 

5. Zapraszamy w środę o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

      w cenie 8 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

7. W sobotę, 17 września, wprowadzenie relikwii bł. Stefana kard. Wyszyńskiego do Parafii

    NP NMP. Przygotowanie od 16.30 /program artystyczny i nabożeństwo oczekiwania/ zaś

     o 18.00 Msza św. pod przew. bpa Janusza Ostrowskiego. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

8. W niedzielę,18 września, festyn u Franciszkanów.

*** 

==============================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
==============================
ŁUCJA CIRILLA MARKOWSKA
córka Damiana i Laury

        ***

4 września 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

     

==============================================
21. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 sierpnia 2022
==============================================

1. W sobotę, 27 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 23. odpust ku czci  św. Moniki.

    Wpatrujemy się w przykład niezachwianej wiary i ufności w moc wytrwałej modlitwy

    oraz uczymy się troski o życie doczesne i wieczne naszych bliskich. Mszy św. o godz. 

     11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi  ks. kan. Jan Jóźwiak, proboszcz Parafii

     Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, dziekan dekanatu ciechanowskiego - zachodniego.

     Na zakończenie wystawienie Najśw. Sakramentu, litania do św. Moniki i oddanie czci

      relikwiom naszej Patronki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następujących warunków:

    - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

    - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

    - przyjęcie Komunii św.,

     - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza św.

     o godz.19.00, Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

      w cenie 8 zł.

4. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony. Zapraszamy

    szczególnie rolników i ogrodników.

5. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

6. W środę Msza św. o godz. 9.00. 

*** 

==============================================
20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 sierpnia 2022
==============================================

1. Jutro Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Wpatrujemy się w niebo

    - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy naszą doczesną Ojczyznę Bożej 

     opiece i wstawiennictwu Matki Bożej w 102.rocznicę bitwy warszawskiej. Msze

      św. o godz.9.00 i 11.30. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i

      zbóż. Po Mszy św. o godz. 9.00. Zapraszam na modlitwę pod głazem niepodle-

      głości na pl. Mariackim. Zapraszamy o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 8 zł.

3. 27 sierpnia /sobota/ nasza Parafia będzie przeżywała 23. odpust ku czci św. Moniki.

     Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. Jan Jóźwiak 

     proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, dziekan dekanatu ciecha-

    nowskiego - zachodniego.

4. W środę i czwartek Mszy św. nie będzie.

*** 

====================================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
====================================

 JOANNA ALICJA KSIĘŻOPOLSKA

I MARCIN PERCZYŃSKI

13 sierpnia 2022 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==============================================
19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 sierpnia 2022
==============================================

1. W sobotę 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

     na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miło-

    sierdzia.

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 8 zł.

5. 27 sierpnia /sobota/ nasza Parafia będzie przeżywała 23. odpust ku czci św. Moniki.

     Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. Jan Jóźwiak 

     proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, dziekan dekanatu ciecha-

    nowskiego - zachodniego.

6. We wtorek i czwartek Mszy św. nie będzie.

*** 

=================================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 lipca 2022

=================================================

1. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po godz.

    9.00. Spowiedź dzieci 18.00, a po niej litania do NSPJ i Komunia św. Okazja do spowiedzi

    dla dorosłych od godz.18.40.

2. W sobotę Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania swoją chwałę

    i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz.11.00.

3. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co roku Kościół w

    Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu. Hasło w tym roku

    brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę”.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 8 zł.

6. We wtorek Mszy św. nie będzie.

***

==============================
ODSZEDŁ DO BOGA
==============================

ŚP.

JERZY JARMOŁOWICZ

zmarł 23 lipca 2022 r. w wieku 72 lat

***

        POGRZEB 27 lipca 2022 r., środa

             ok. 11.05 wyprowadzenie z domu pogrzebowego Charon

     ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jerzego   

           Złożenie do grobu na cmentarzu kom. w Ostródzie /ul. Chrobrego

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

==============================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
==============================
HUBERT  TRZCIŃSKI
syn Adama i Emilii

        ***

          24 lipca 2022 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         *******

=============================================
17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 lipca 2022
=============================================

1. Jutro Kościół obchodzi wspomnienie św. Krzysztofa. Módlmy się za kierowców. Po

    błogosławieństwie święcenie pojazdów.

2. Dzisiaj 2. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych z ustanowienia papieża

   Franciszka. To w związku z bliskością wspomnienia św. Joachima i Anny Rodziców

   Maryi i Dziadków Pana Jezusa, które przypada we wtorek, 26 lipca. O naszych se-

    niorach pamiętajmy, zwłaszcza w modlitwie. 

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Odszedł do Boga śp. Jerzy Jarmołowicz. "Wieczny odpoczynek ...".

***

=========================================
16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 lipca 2022
=========================================

1. Za tydzień z okazji wspomnienia św. Krzysztofa /25 lipca/ podczas Mszy św.

    modlitwa za kierowców, a po błogosławieństwie święcenie pojazdów.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

4. Dziękuję za ofiary na cele budowlane. Rozpoczynamy prace spełniające wymogi

     ochrony ppoż.

5. Na naszej stronie internetowej są już zdjęcia z Bożego Ciała oraz wizytacji

     Abpa Józefa Górzyńskiego i bierzmowania.

***

============================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 lipca 2022

============================================

1. W środę, 13 lipca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza 

   na kolejne nabożeństwo fatimskie połączone z odpustem św. BenedyktaProcesja

    fatimska i Msza św. o godz. 20.00. Autobus z Kajkowa o godz. 19.05.

2. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 8 zł

     oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

3. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w czwartek o godz. 21.00.

4. We wtorek Mszy św. nie będzie.

5. Za tydzień ofiary z tacy na cele budowlane.

***

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          ALEKSANDRA ZIEJA

         córka Wojciecha i Magdaleny

        ***

          3 lipca 2022 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

 ==================================================

14. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 lipca 2021

==================================================

1. 1 lipca minęło 22 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej Parafii.

    Dziękujemy Bogu za przyczyną św. Moniki za dar naszej Wspólnoty i prosimy o

    pomoc w misji duchowej i dziełach Parafii.

2. Rozpoczęły się wakacje i czas urlopów . Pamiętajmy, by w tym czasie nie zapo-

   minać o Panu Bogu i niedzielnej czy świątecznej mszy św., która jest także obo-

   wiązkiem każdego katolika. Życzymy wszystkim dobrego i zdrowego wypoczynku.

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 8 zł oraz

   "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

4. Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 14.40. Dodatkowa Msza św. o 15.30.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Ostródzie zaprasza na bezpłatne badanie

   poziomu cukru i mierzenie ciśnienia krwi we wtorek 5 lipca w godz. 9.00 - 12.00

   w kaplicy przy kościele NP NMP.

 ***

=======================================

             SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

          TOMASZ JÓZEF GÓRSKI

         syn Damiana i Kingi

        ***

          26 czerwca 2022 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         *******

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.