ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią

COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać

przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytua-

cji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prałat Krzysztof Nykiel
Regens

===============================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 25 października 2020

==============================

1. W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. w naszym

  kościele o godz. 9.00 I 11.30.

2. 2 listopada, w poniedziałek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /śro.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na

  dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych

  zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. 

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł. Są także kalendarze papieskie na 2020 r. za 3 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.30

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

 

***

===============================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 18 października 2020

==============================

1. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy

    przeżywać pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”(Iz 6, 8).

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

3. We wtorek, 20 października. różańca i Mszy św. nie będzie.

4. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego i

świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej

Przypominam, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja br. w Archidiecezji

Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego

uczestnictwa we Mszy Świętej, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.

1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku,

  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona

    temperatura, itp.),

  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty

święcić”.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgroma-

dzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto dyspen-

sy dla wszystkich wiernych od wspomnianego obowiązku, przebywają-

cym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we

wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy

Świętej w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające

z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się du-

chowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne

lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań

władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchow-

ne i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywa-

nie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

  • w strefie żółtej –  1 osoba na 4m2 powiat ostródzki
=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 PRZEMYSŁAW GROSZKOWSKI

i  SYLWIA MIKOŁAJEWSKA

***

 16 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 11 października 2020

==============================

1. Obchodzimy dzisiaj 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus Tuus".

    Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla mło-

    dzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowolną

    ofiarę po Mszach św.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

4. We wtorek, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na

    ostatnie nabożeństwo fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. W piątek Msza św. o godz.16.00 / ślubna/.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 KAMIL ROBERT KAROLEWSKI

i  JOANNA PASZKIEWICZ

***

 10 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 4 października 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Za tydzień obchodzimy 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus

   Tuus.  Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla

   młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowol-

   ną ofiarę po Mszach św.

3. We wtorek Msza św. o godz. 16.30.

4. W sobotę o godz. 12.00 konsekracja przez Abpa Józefa Górzyńs-

    kiego kościoła św. Andrzeja Boboli w Szyldaku.

    W naszym kościele Msza św. ślubna o godz. 15.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

***

===============================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 27 września 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

3. W dniu dzisiejszym w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.Koncert

    Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka Cudzich 

    z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp wolny. 

    Bliższe informacje na plakacie. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

5. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

6. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół".

   Nagrodzeni: Gabrysia Szaudzianis, Piotr Wiśniewski, Liliana

                Tomaszewska, Paulina Śliwińska, Piotr Tomaszewski.

***

===============================

25. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 20 września 2020

==============================

1. W sobotę 26 września o godz. 11.00 zapraszamy na Mszę św.

    dziękczynną w 20-lecie Parafii i 10-lecie konsekracji naszego

    kościoła. Liturgii będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp

    dr Janusz Ostrowski.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

3. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

4. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

5. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***

==================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================= 

JAN JERZY PIECH

syn Łukasza i Anny

***

LEON BIAŁEK

syn Grzegorza i Sary

***

13 września 2020 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

*******

===============================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 13 września 2020

===============================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Także dziś, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

  o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

3. W poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

   jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na zakoń-

   czenie Mszy św. o godz.18.00 oddamy cześć Krzyżowi.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

5. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

6. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. 20 września /kl.II i III/.

7. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***


=========================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=========================

 BARTOSZ JAN KRAJEWSKI

i PAULA STAŃCZAK

***

MICHAŁ KAMIŃSKI

i KATARZYNA ANNA LEWICKA

 12 września 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

================================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 września 2020

================================================

1. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii do środy włącznie.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł oraz "Mały Gość NIedzielny" dla dzieci

    za 5 zł..

3. W czwartek Mszy św. nie będzie.

4. W sobotę Msze św. ślubne o 14.30 i 16.00.

5. Pierwsze spotkanie dzieci klas II i III w niedzielę 20 września.

6. III zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

================================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 sierpnia 2020

================================================

1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony

   w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie rol-

    ników i ogrodników.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4. Od wtorku Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

5.W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.17.35.

6. W sobotę o godz.18.00 Msza św. z  liturgii niedzielnej.

7. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii.

7. II zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=================================

 MAGDALENA SMARZ i

GRZEGORZ KAMIL WAŚNIEWSKI

29 sierpnia 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

================================================

21. NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 sierpnia 2020

================================================

1. W czwartek, 27 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 21.

  Odpust ku czci św. Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierz-

  mowania. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i homilię 

  wygłosi oraz udzieli sakramentu bierzmowania 16 młodym osobom

  z naszej Parafii ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

   Msze św. z katechezą i próby dla kandydatów do bierzmowania od

    poniedziałku do środy o godz. 19.00.

2. W środę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

  Msza św. o godz.19.00, Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4.W piątek Msza św. o godz.17.00, w sobotę Msza ślubna o godz. 16.00.

5. W przyszłą niedzielę 30 sierpnia o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna

    za plony w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie

    rolników i ogrodników.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

  III zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Robert Karolewski, kawaler z Ostródy

      Joanna Paszkiewicz, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

=======================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

LAURA WIĘCEK

córka Damiana i Izabeli

***

16 sierpnia 2020 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

 =========================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 sierpnia 2020

=========================================

1. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

2. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4.We wtorek i środę Msza św. o godz. 8.30 w sobotę o godz. 16.00.

5. III zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Robert Karolewski, kawaler z Ostródy

      Joanna Paszkiewicz, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

=======================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 sierpnia 2020

=======================================

1. W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej

    w 100-lecie bitwy warszawskiej. Na zakończenie Mszy św. poświęce-

    nie kwiatów, ziół i zbóż.

2. W czwartek 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

    nach zaprasza na  nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i Msza św.

   o godz. 20.00. 

3. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

4. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 12.30, jedenaścioro dzieci przyjmie po raz pier-

   wszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komunii z

   Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodziców.

   Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w piątek udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu. Mszy św. w tym dniu w naszym kościele nie będzie.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

7. I zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

      Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8 . Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie, Iwonie i
   Angelice za kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego
   w Eucharystii
- za dar ołtarza - wraz z rodzicami młodzieży bierzmowanej za
  szafkę w zakrystii /z tablicą elektr., wzmacniaczem i sterowaniem
   dzwonami elektron./, 
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

DOMINIK TRZCIŃSKI

syn Daniela i Anny

***

2 sierpnia 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 sierpnia 2020

======================================

1. W czwartek Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz. 11.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.18.35.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

    Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

   III zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Za tydzień Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci podczas Mszy św. 

    o godz. 12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

8. W sobotę Msza św. o godz. 19.00 z liturgii niedzielnej.

====================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VII 2020

====================================

1. Sierpień, który rozpoczniemy w sobotę, to miesiąc szczególny w

   historii naszej Ojczyzny. Jak co roku Kościół w Polsce wzywa w

   tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

2. Do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz jest na rekolekcjach. Mszy

   św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych

   można kontaktować się z Parafią św. Hiacynty i Franciszka tel.

    89/ 642-01-26.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. II zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz.

   12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie wspólnoty Żywego

    Różańca.

***

===================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VII 2020

===================================

1. Od czwartku 23 lipca do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz będzie na

   rekolekcjach. Mszy św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W spra-

   wach pilnych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św.

   Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. We wtorek i środę Msza św. o godz. 9.00.

5. Misje św. planowane w dniach 20-26 września przesunięte na 2021 rok.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.30

    /przeniesiona z godz. 11.30/.

***

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JULIA RÓZIC

córka Macieja i Kariny

***

12 lipca 2020 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

===================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VII 2020

===================================

1. W czasie urlopowo-wakacyjnym pamiętajmy o Bogu, o modlitwie i

     niedzielnej Mszy św.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. W sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci I-Komunijnych.

***

=====================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VI 2020

=====================================

1. 1 lipca minie 20 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej

     Parafii. W przyszłą niedzielę będziemy dziękowali Bogu za przyczyną

     św. Moniki za dar naszej Wspólnoty.

2. Jutro 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

    Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża

    Franciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

3. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca

      Pana Jezusa: w poniedziałek i wtorek. 18.35

4. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Wizyty u chorych w czwartek

    i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

6. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

8.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kandydatów do bierzmowania zapraszam jutro ok.19.30 po

    Mszy św. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

***

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

LEON KACZMAROWSKI

syn Roberta i Katarzyny

***

27 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

   ============================== 

BARBARA ROSIŃSKA

córka Damiana i Iwony

MARIA KAMIŃSKA

córka Michała i Katarzyny

***

20 czerwca 2020 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

*******

===================================

12. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VI 2020

===================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

2. W poniedziałek Mszy św. nie będzie. 

3. We wtorek dzień ojca. Pamiętajmy o wdzięczności i modlitwie za naszych

     ojców, także tych, którzy odeszli już z tego świata.

4. W środę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz.16.00.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania - egzamin z

    katechizmu w piątek o 17.30. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w

    środę o 16.30.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ADAM WARMIŃSKI

syn Sławomira i Angeliki

***

20 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

FRANCISZEK  KRASOWSKI

syn Łukasza i Karoliny

***

13 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==================================

11. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VI 2020

==================================

1. W dniu dzisiejszym rocznica I Komunii św. dzieci, które rok temu po raz

   pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii. Msza św. dziękczynna o

  godz. 11.30.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

3. W poniedziałek Msza św. z czerwcowym o godz. 9.00.

4. W piątek 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

   Na zakończenie Mszy św. litania do NSPJ i procesja eucharystyczna

   na placu kościelnym. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość

     od pokarmów mięsnych.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 17.30.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

8. Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

==========================

==========================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  - 7 VI 2020

==========================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

  9.35 i wyruszymy do ołtarzy:

   I OŁTARZ W KAPLICY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

      (ulice Jeziorna i Szkolna),

   II NA WEJŚCIU NA PLAC KOŚCIELNY 

      (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słoneczna)

   III NA PLACU KOŚCIELNYM

        (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki),

   IV OŁTARZ W KAPLICY MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

       (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwiatowa) 

    przy ołtarzu głównym przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

  Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

  ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. przed godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00. 

6.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

    Spotkanie dzieci rocznicowych w sobotę o godz. 15.00.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

7. II zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do wtorku 9 czerwca do godz. 10.00

     na parkingu przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich

     misjonarzy prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

9.Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

10. W piątek Mszy św. wieczornej nie będzie.

11. Odszedł do Boga śp. Dionizy Ciechanowicz. "Wieczny odpoczynek

       racz Mu dać Panie..."

***

==================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 31 V 2020

=================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

3. Od jutra Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00.

4. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ na zakończenie Mszy św.

5.  Dzisiaj podczas Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które

     przystąpiły rok temu do Sakramentu  Eucharystii po raz pierwszy.

     Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

     Pierwsza po przerwie próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

6. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku

    przystąpią do I Komunii św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 6 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

9. I zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

   III zapowiedź przedmałżeńska:

     Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.

    Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu

     przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy

     prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

11. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku 

     spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.

     czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

     w dni powsz. po Mszy św. ok. 19.25.

12. W czwartek Msza św. i czerwcowe o godz. 16.30.

 Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

***

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku

udziału w niedzielnych Mszach Świętych

   Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych

oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii

w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa

korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ogra-

niczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religij-

nych w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20

kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach

Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad

nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan.

1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

1. osoby w podeszłym wieku,

2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)

3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu:„Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitar-

nych.W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych i

Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji

utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

 

 Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.

                                                                                        Abp Józef Górzyński

                                                                                      Metropolita Warmiński

====================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 V 2020

===================================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. ok.

     godz. 18.30. Za tydzień 31 maja po Mszy św. o 11.30  spotkanie

     rodziców dzieci rocznicowych /I Komunia św. 2019/.

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00
6. II zapowiedź przedmałżeńska:
  Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
  Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
7. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.
   pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu
   przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy 
   prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.
8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku
  spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.
  czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś
  w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.
9. We wtorek Msza św. z majowym o godz. 9.00.

***

================================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 V 2020

===============================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 24 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

    skiego. 

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" z komiksem o kard.

    Wyszyńskim w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
7. Jutro,18 maja, będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana
    Pawła II. Zapraszam na Mszę św. dziękczynną o godz. 18.00.
8. We wtorek Msza św. z nabożeństwem majowym o godz. 8.00.
9. I zapowiedź przedmałżeńska:
   Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
   Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
         Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
10. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

   w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

***

=========================================

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 V 2020

==============================================

1. W środę 13 maja wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w 103.

     rocznicę objawień Najśw. Maryi Panny w Fatimie. 

2. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, z inicjatywy Ojca

   Św. Franciszka, prosi, aby „czwartek 14 maja uczynić dniem mod-

   litwy, postu i dziel miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii

   koronawirusa. Abp Józef Górzyński zaleca, by tę inicjatywę podjąć

   w każdej parafii. Zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu i

   modlitwę w tej intencji w czwartek od godz. 17.00.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" w cenie 6 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W czwartek Święto św. Macieja Apostoła, w sobotę św. Andrzeja

     Boboli, patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej.

6. 18 maja będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

7. Rok temu powstała scholka muzyczna dzieci "Promyki św. Moniki".

8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca.

***