DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

.                          SAKRAMENTY ŚWIĘTE                            
 

Sakramenty to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem.

 

            SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO                  

hrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko


   1. Pragnienie przyjęcia przez dziecko chrztu zgłaszają rodzice minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem. Należy zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
   2. Jeżeli rodzice pragną, by Msza św., podczas której będzie sprawowany chrzest była odprawiana w intencji dziecka powinni wstępnego zgłoszenia dokonać przynajmniej miesiąc wcześniej w zakrystii.
   3. Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. niedzielnej o godz. 11:30.
   4. Pół godziny przed Mszą św. dla rodziców i chrzestnych odbywa się katecheza chrzcielna (ok. godz. 11:00 w kościele).
   5. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię - że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć w tygodniu poprzedzającym chrzest.
   6. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 35 minut przed Uroczystością.
   7. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
   8. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

               SAKRAMENT BIERZMOWANIA                    
 

akrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)
W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się w II lub III klasie gimnazjum.

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

 

  1. Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu - poprzez katechezę w grupach, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przez comiesięczną spowiedź św.
  2. Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
  3. Uczęszczać na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachować tamże odpowiednią postawę.
  4. Zgodnie z instrukcją ks. Arcybiskupa sakrament należy przyjmować w parafii własnej.
 
                 SAKRAMENT EUCHARYSTII                       
 

ajświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

Pierwsza Komunia Święta

Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz szkoły również w parafii - przez spotkania z Ks. Proboszczem (głównie po niedzielnej Mszy św. o godz.11.30).
Rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej powinni dostarczyć do Ks. Proboszcza świadectwo chrztu świętego, w sytuacji gdy dziecko było ochrzczone poza parafią.

 

                     SAKRAMENT POKUTY                          

 

i zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340)

   1. Sakrament ten sprawowany jest ok. 15 minut przed każdą Mszą św. niedzielną i świąteczną oraz w dni powszednie.
   2. W pierwszy piątek miesiąca pół godziny przed nabożeństwem
   3. Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:


          * Rachunek sumienia
          * Żal za grzechy
          * Mocne postanowienie poprawy
          * Szczerą spowiedź
          * Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

 

       SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH            
 

rzez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)

ODWIEDZINY CHORYCH


    * Z posługą sakramentalną Kapłan odwiedza chorych w pierwszy piątek miesiąca
    * w każdym innym czasie w nagłych wypadkach - na wezwanie
      tel. 89/646 0151, kom. 0 600 939 159 lub osobiste.

 

             SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA                 
 

rzymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379)

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:


   1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
   2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów oraz świadectwo kursu przedmałżeńskiego (można uzupełnić trochę później za zgodą ks. Proboszcza).
   3. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
   4. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński.
   5. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
   6. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem) i uczestniczyć w katechizacji przedślubne.
   7. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszego biura.
   8. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

asadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele    
   

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.