DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

==========================================

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

i UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 3 i 6 stycznia 2021

  ==========================================

 1. W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne. Orszak 3 Króli w

   Ostródzie online o 15.30.

 2. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. 

3. Od poniedziałku do soboty Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

4. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. 

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

=============================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,

MARYI I JÓZEFA - 27 grudnia 2020

============================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale dzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego

   Różańca.

2. W czwartek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św.  

    i nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

    mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. W piątek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msze św. o godz.9.00 i 11.30. Jest to także pierwszy piątek

    stycznia. Wizyty u chorych z kolędą w czwartek od 9.00, w

    piątek od 14.00.

4. Przypominam, że w soboty o godz. 18.00 Msza św. z liturgii

    niedzielnej.

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne niedziele

   od 3 stycznia z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie.

   Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

==================================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 grudnia 2020

=================================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00,

    11.30 i 16.00.

3. 27 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się

   o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W cza-

   sie Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2021 rok.

5. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt

    Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed

    Świętami, a szczególnie p. Andrzejowi Horbajczukowi i Robertowi

    Bunalskiemu, paniom Zofii Hoflich, Irenie Postert i Danucie 

   Kucharczuk oraz dzieciom, młodzieńcom i dorosłym, którzy

    stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd.

6. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi w naszej Parafii możliwe są następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. w kolejne niedziele od 3 stycznia z

    modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz specjalną

    modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami danej ulicy

   i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie. Omówione będą

   sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

======================================

1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

   nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsu-

   mowujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i

   otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

    ten czas łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

    czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. W czwartek wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty

   obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielo-

    wiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o

    chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlit-

    wa, odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych

    i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Paster-

    ska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00, 11.30 i 

    16.00.

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnią w czwartek o godz. 7.00, a po niej 

    ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami do godz.9.00.

6. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł. .

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8.W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara

    dowolna na ogrzewanie kościoła. 

9. W środę Msza św. o godz. 16.30, a po niej od ok. godz. 17.00 zapra-

    szam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta

    Narodzenia Pańskiego.

10. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii możliwe są następu-

     jące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. z modlitwą w intencji Parafian z

    danej części Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad

   wszystkimi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody, którą można

   pokropić mieszkanie oraz śpiew kolęd. Wręczony zostanie list ks. Arcy-

   biskupa i omówione sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

11. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przy-

     stąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

 

==============================

3. NIEDZIELA ADWENTU 

GAUDETE - 13 grudnia 2020

==============================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek  o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa 

   Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. 

   Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii rozpoczniemy w poniedziałek

     21 grudnia. Potrwają dwa dni i będą okazją do skorzystania z sakra-

    mentu pokuty. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

6. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

7. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

8. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl.

9. W sobotę od godz. 11.00 zapraszam do pomocy przy stawianiu choinek

      i szopki.

10. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00, 11.30

     i 16.00. Pasterka o godz. 22.00.

11. W tym roku wyjątkowe zasady WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

      zob. na www.kajkowo.pl 

12. Na ogrzewanie zebrano w ubiegłą niedzielę 670 zł. Rachunek 470,59 zł

     /od 8 XI do 9 XII 2020/.

***

 

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

BONIFACY BĄK

zmarł 2 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat

***

     15 grudnia 2020, wtorek

16.00 różaniec i poświęcenie ciała

          w Domu pogrz. "Syriusz" ul. Drwęcka

     POGRZEB 16 grudnia 2020 r., środa

ok. 11.00  różaniec za śp. Bonifacego w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Bonifacego

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

===============================

2. NIEDZIELA ADWENTU 

- 6 grudnia 2020

===============================

1. Dzisiaj wpatrując się w przykład św. Mikołaja, biskupa Myrry, uświa-

    damiamy sobie, że powołaniem chrześcijanina jest pomoc bliźniemu

    i czynenie dobra w imię Jezusa.

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.

   Maryi Panny. Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego

  Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski.

3. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek i piątek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Rekolekcje adwentowe w naszej 21-22  grudnia.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

9. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

10. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

12. Odeszli do Boga śp. Janina Jakubiak, Bonifacy Bąk, ks. prał. Józef

      Spisak. "Wieczny odpoczynek...".

============================

ODESZŁA DO BOGA

============================

ŚP.

JANINA JAKUBIAK

zmarła 2 grudnia 2020 r. w wieku 88 lat

***

      POGRZEB sobota, 5 grudnia 2020 r.

ok. 11.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn"

ok. 11.25  modlitwa za śp. Janinę w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie /ul. Spokojna/

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

================================

1. NIEDZIELA ADWENTU 

- 29 listopada 2020

================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewa-

    nie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Zgroma-

    dzeni na Świętej Wieczerzy" z mottem biblijnym: “Ojciec mój da

    wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Jest to 2 rok programu

    duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod

    hasłem „Eucharystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

    tek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze

    przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy

    ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W niedzielę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprze-

    daży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która

      polega na wsparciu małych dzieci i ich mam z domu samotnej mat-

     ki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu

    papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują

    paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe pa-

     czki można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 21

     grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Za tydzień ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22 XI 2020

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na

   pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących,

- kalendarze papieskie na 2021 rok za 3 zł.

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00. 

8. Odszedł do Boga śp. Jan Brzeziński.

    Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

JAN BRZEZIŃSKI / SZWESIG

zmarł 29 października 2020 r. w wieku 62 lat

***

      POGRZEB sobota, 21 listopada 2020 r.

ok. 13.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn" ul. Paderewskiego

ok. 13.25  różaniec za śp. Jana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 15 listopada 2020

===========================

1. Dziś obchodzimy po raz czwarty Światowy Dzień Ubogich. Myślą prze-

   wodnią są słowa “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Zbiórka do

    puszki na pomoc dla ubogich w ramach Caritas.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

7. W poniedziałek i wtorek Msze św. o godz.9.00.

8. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30  

9. Odszedł do Boga śp. Roman Grochalski. Żegnamy także śp. Teodora 

   Horbajczuka zob. nekrolog. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

ROMAN GROCHALSKI

zmarł 12 listopada 2020 r. w wieku 68 lat

***

      POGRZEB sobota, 14 listopada 2020 r.

ok. 13.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Syriusz" ul. Drwęcka

ok. 13.25  modlitwa za śp. Romana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu w Brzydowie

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 8 listopada 2020

===========================

1.  Dziś obchodzimy 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

   To okazja, by przyjść z pomocą chrześcijanom w Republice Środkowo-

   afrykańskiej. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji po-

    koju w tym ogarniętym wojnami domowymi i biedą kraju możemy

   wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po Mszy św. zbiórka

   do puszki na pomoc Kościołowi w Republice Środkowoafrykańskiej.

2. W środę - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 102.

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas wypominek o 8.35 i

  Mszy św. gregoriańskiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych

  zmarłych, a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców

   Ojczyzny. Po Mszy św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod

   obeliskiem 100-lecia Niepodległości na pl. Mariackim.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W sobotę Msza św. niedzielna o godz. 18.00.

7. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30   

***

===============================================

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

- 1 listopada 2020

===============================================

1. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym czcimy wszyst-

   kich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących

   się chwałą nieba. Msze św. w naszym kościele o godz. 9.00 I 11.30.

2. 2 listopada, w poniedziałek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /śro.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na

  dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych

  zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. 

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

7. We wtorek Msza św. o godz. 9.00.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł. Są także kalendarze papieskie na 2020 r. za 3 zł.

9. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

10. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty u chorych w

     czwartek i piątek po g. 9.00. Okazja do spowiedzi od ok.17.45.

***

===============================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 25 października 2020

==============================

1. W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. w naszym

  kościele o godz. 9.00 I 11.30.

2. 2 listopada, w poniedziałek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /śro.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na

  dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych

  zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. 

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł. Są także kalendarze papieskie na 2020 r. za 3 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.30

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

 

***

===============================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 18 października 2020

==============================

1. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy

    przeżywać pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”(Iz 6, 8).

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

3. We wtorek, 20 października. różańca i Mszy św. nie będzie.

4. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego i

świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej

Przypominam, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja br. w Archidiecezji

Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego

uczestnictwa we Mszy Świętej, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.

1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku,

  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona

    temperatura, itp.),

  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty

święcić”.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgroma-

dzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto dyspen-

sy dla wszystkich wiernych od wspomnianego obowiązku, przebywają-

cym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we

wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy

Świętej w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające

z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się du-

chowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne

lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań

władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchow-

ne i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywa-

nie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

  • w strefie żółtej –  1 osoba na 4m2 powiat ostródzki
=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 PRZEMYSŁAW GROSZKOWSKI

i  SYLWIA MIKOŁAJEWSKA

***

 16 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 11 października 2020

==============================

1. Obchodzimy dzisiaj 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus Tuus".

    Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla mło-

    dzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowolną

    ofiarę po Mszach św.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

4. We wtorek, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na

    ostatnie nabożeństwo fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. W piątek Msza św. o godz.16.00 / ślubna/.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 KAMIL ROBERT KAROLEWSKI

i  JOANNA PASZKIEWICZ

***

 10 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 4 października 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Za tydzień obchodzimy 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus

   Tuus.  Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla

   młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowol-

   ną ofiarę po Mszach św.

3. We wtorek Msza św. o godz. 16.30.

4. W sobotę o godz. 12.00 konsekracja przez Abpa Józefa Górzyńs-

    kiego kościoła św. Andrzeja Boboli w Szyldaku.

    W naszym kościele Msza św. ślubna o godz. 15.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

***

===============================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 27 września 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

3. W dniu dzisiejszym w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.Koncert

    Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka Cudzich 

    z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp wolny. 

    Bliższe informacje na plakacie. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

5. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

6. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół".

   Nagrodzeni: Gabrysia Szaudzianis, Piotr Wiśniewski, Liliana

                Tomaszewska, Paulina Śliwińska, Piotr Tomaszewski.

***

===============================

25. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 20 września 2020

==============================

1. W sobotę 26 września o godz. 11.00 zapraszamy na Mszę św.

    dziękczynną w 20-lecie Parafii i 10-lecie konsekracji naszego

    kościoła. Liturgii będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp

    dr Janusz Ostrowski.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

3. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

4. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

5. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***

==================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================= 

JAN JERZY PIECH

syn Łukasza i Anny

***

LEON BIAŁEK

syn Grzegorza i Sary

***

13 września 2020 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

*******

===============================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 13 września 2020

===============================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Także dziś, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

  o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

3. W poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

   jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na zakoń-

   czenie Mszy św. o godz.18.00 oddamy cześć Krzyżowi.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

5. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

6. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. 20 września /kl.II i III/.

7. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***


=========================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=========================

 BARTOSZ JAN KRAJEWSKI

i PAULA STAŃCZAK

***

MICHAŁ KAMIŃSKI

i KATARZYNA ANNA LEWICKA

 12 września 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

================================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 września 2020

================================================

1. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii do środy włącznie.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł oraz "Mały Gość NIedzielny" dla dzieci

    za 5 zł..

3. W czwartek Mszy św. nie będzie.

4. W sobotę Msze św. ślubne o 14.30 i 16.00.

5. Pierwsze spotkanie dzieci klas II i III w niedzielę 20 września.

6. III zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

================================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 sierpnia 2020

================================================

1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony

   w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie rol-

    ników i ogrodników.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4. Od wtorku Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

5.W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.17.35.

6. W sobotę o godz.18.00 Msza św. z  liturgii niedzielnej.

7. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii.

7. II zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.