DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA

===================================

OJCZE NASZ..., ZDROWAŚ MARYJO …,

SKŁAD APOSTOLSKI: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzy-ciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Św. narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

1. GŁÓWNE PRAWD WIARY:.

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

2. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją
 5. Nie zabijaj
 6. Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
 10. Nie pożądaj żadnej rzecz bliźniego twego.

3. 5 WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

4. V PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla IV przykazania: Wszyscy wierni zobowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. - Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźli-wości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

5. Wymień siedem sakramentów świętych.

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta (spowiedź, pojednania i pokuty)
 5. Namaszczenie Chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

6. Wymień siedem grzechów głównych?

1) pycha

2) chciwość

3) nieczystość

4) zazdrość

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6) gniew

7) lenistwo.

 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 1. Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.

 1. Czym jest wiara?

Wiara jest postawą człowieka wobec Boga, w której bierze udział rozum i wola.

 1. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?

To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Św. natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 46 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 73 księgi

 1. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze? Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.
 2. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja (przekaz z pokolenia na pokolenie) jest to zbiór Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary? Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski.
 2. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania wszystkich ludów, 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia Bożego.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

 1. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest: a) wieczny - zawsze był, jest i będzie b) wszechmocny - wszystko może czynić co chce c) niezmienny - zawsze jest ten sam d) najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył cały świat?

1) dla chwały swojej 2) dla dobra i szczęścia stworzeń

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił kochał i służył mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi: 1) przez wybrany naród izraelski 2) przez proroctwa mesjańskie

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

 Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?

 Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem - św. Józef.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż: 1) powiedział o tym Bóg Ojciec 2) zaświadczyli to Apostołowie 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam: 1) Ewangelie (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł), 2) historycy rzymscy i żydowscy.

 1. Gdzie i kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie, trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. 3 Śmierć na krzyżu. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę, Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu.
 2. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej 2) Rozmnożenie chleba 3) Uzdrowienie paralityka 4) Wskrzeszenie Łazarza 5) Zmartwychwstanie

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”.
 2. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św. b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga), c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów

 1. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli papież, obecnie papież Franciszek

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ: a) ma jednego najwyższego pasterza b) głosi jedną i tę samą naukę c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ: a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św. c) wychował i wychowuje zastępy świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ: a) jest dla wszystkich ludzi b) rozszerza się po całej ziemi c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ: a) uczy tego samego co apostołowie b) udziela tych samych sakramentów co oni c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Św.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w 50 dniu od zmartwychwstania, 10-tego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Św. zstępuje na nas?

Duch Św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji twarzy metropolię.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? I kto jest jej biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Archidiecezja Warmińska. Biskupem - Ordynariuszem jest arcybiskup Józef Górzyński.

 1. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia) c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem d) Królową Polski

 1. Wymień kilku polskich świętych:

1) Św. Stanisław biskup i męczennik 2) Św. Jan Paweł II 3) Św. Jacek 4) Św. Stanisław Kostka 5) Św. Maksymilian Maria Kolbe

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmieć, sąd, niebo, czyściec, piekło.

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

 10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza.

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „czyń to, co dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na przekroczeniu (świadomie i dobrowolnie) przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na przekroczeniu przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej, niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 1. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

1) roztropność 2) sprawiedliwość 3) wstrzemięźliwość 4) męstwo

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy:

1) grzeszących upominać 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić 4) strapionych pocieszać 5) krzywdy cierpliwie znosić 6) urazy chętnie darować 7) modlić się za żywych i umarłych.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała:

1) łaknących nakarmić 2) pragnących napoić 3) nagich przyodziać 4) podróżnych w dom przyjąć 5) więźniów pocieszać 6) chorych nawiedzać 7) umarłych grzebać

 1. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?

Wierzyć Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, miłować Pana Boga, czcić Pana Boga.

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty. Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna, wspólnotowa.

 1. Co to jest modlitwa pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska - to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 1. Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i odpoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać rodziców, przełożonych i starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie, zdrowie u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 1. W jakim celu Kościół nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Co to jest łaska Boża?

 Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

 1. Jakie są rodzaje łaski?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone.

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 1. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na: 1) na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy 2) na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 1. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy? Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
 2. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

Wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić, polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną, wypowiadając równocześnie słowa: „NN” - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 1. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) pomnaża łaskę uświęcającą 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego 3) daje 7 darów Ducha Świętego 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego:

1) Dar mądrości 2) Dar rozumu 3) Dar rady 4) Dar męstwa 5) Dar umiejętności 6) Dar pobożności 7) Dar bojaźni Bożej

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.: a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania b) spełniać solidnie swoje obowiązki c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św. d) wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
 2. a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św. b) częstą spowiedź i Komunię św. c) systematyczną katechizację d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich e) przez życie na co dzień wiarą.
 3. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez: a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji) b) opuszczanie modlitwy, Mszy św. c) lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego 2) poznać najważniejsze prawdy wiary 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość 7 4) wybrać sobie patrona 5) poprosić świadka do bierzmowania 6) oczyścić duszę z grzechów.

 1. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
 2. a) włożenie rąk przez Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.
 3. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: za nas się ofiarować we Mszy św., w Komunii św. być naszym pokarmem, aby stale przebywać wśród nas.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu.

 1. Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię św.? Komunię św. możemy przyjmować, gdy: mamy łaskę uświęcającą, czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem), zachowany jest post eucharystyczny - 1 godzinę.
 2. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”. Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.
 2. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych? Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać do ostatniej chwili swego życia).
 2. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych.

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych? Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).
 2. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone. 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.